Koru Haptotherapie & Coaching
Integratie van denken, gedrag èn gevoel

Betalingsvoorwaarden

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen, beroepshalve verricht door M.F.A. Plug, verder te noemen haptotherapeut ten behoeve van de praktijk voor haptotherapie en coaching. 
  • Deze declaraties en/of facturen voor honoraria, kostenvergoedingen, voorschotten en leveringen, inclusief de mogelijke omzetbelasting, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
  • Het afzeggen van de afspraak dient 24 uur voor de gereserveerde tijd te geschieden. Na deze termijn zal de sessie in rekening worden gebracht.
  • Wanneer na bezwaar van de cliënt door de haptotherapeut overmacht wordt geconstateerd, zal er slechts 70% van de kosten in rekening worden gebracht.
  • Reclames kunnen slechts worden ontvangen wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke hiervan wordt de declaratie als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt.  
  • Blijft betaling binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum uit en is er ook geen reclame ingediend binnen de 14 dagen na factuurdatum, dan is cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na de factuurdatum en staat het de haptotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
  • Zodra cliënt in verzuim verkeert, is de haptotherapeut gerechtigd over de declaraties, ingaande de 15e dag na factuurdatum, wettelijke rente in rekening te brengen zonder dat hiervoor nadere ingebrekestelling is vereist. De door de cliënt verschuldigde rente bedraagt momenteel 3% per maand.
  • Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €25,00 (alles exclusief omzetbelasting).